Privatumo politika

 PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip UAB IMPLANTOLOGIJOS IR ODONTOLOGIJOS KLINIKA "ŠYPSENA" paciento, asmens duomenis tvarkome ar galime tvarkyti ir kodėl, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informacijos apie Jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas UAB IMPLANTOLOGIJOS IR ODONTOLOGIJOS KLINIKA "ŠYPSENA" (toliau – Įmonė), įmonės kodas 302834882.

Kokius duomenis tvarkome?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tam, kad galėtume sudaryti su Jums ir tinkamai vykdyti sutartį, teikti paslaugas, vykdyti visus privalomus įstatymų reikalavimus, Įmonės teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu.

Galime rinkti asmens duomenis, kai Jūs juos mums savanoriškai pateikiate. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie duomenys:

Identifikuojantys duomenys

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis

Kontaktiniai duomenys

telefono numeris (asmeninis), el. pašto adresas

Jeigu pacientas yra atstovaujamas kito asmens

vardas, pavardė, telefono numeris, ryšys su pacientu

Duomenys apie sveikatą

suteiktos paslaugos aprašymas,  duomenys apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus, duomenys apie diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą, rentgeno nuotrauka,  dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai

Kiti paslaugų teikimo metu gauti duomenys

vizito data, prašymai, sutikimai, apmokėjimo istorija, paslaugų kaina, kiti duomenys, reikalingi paslaugai teikti

Vaizdo duomenys

vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai Jūs esate Įmonės patalpose

 

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą.

Jūsų duomenis gali gauti toliau nurodyti gavėjai, bet tik tokia apimtimi, kiek reikalinga nurodytiems tikslams:

 • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, siekiant kompensuoti Jūsų gydymo paslaugas ir vykdyti kitas sutarčių su TLK sąlygas;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant išduoti nedarbingumo pažymėjimą sutarties su Jumis vykdymo ir/ar įstatymų nustatytais atvejais;
 • Dantų technikos laboratorijos, siekiant įvykdyti sutartį su Jumis;
 • Kitos odontologinės klinikos, siekiant įvykdyti Jūsų ir/ar gydytojo prašymą ir/ar užtikrinti tolimesnį gydymą, kai tokios galimybės neturi Duomenų  valdytojas;
 • Buhalterines paslaugas teikianti įmonė, siekiant vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą;
 • Visi kiti asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

 

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 640 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarkos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.

Jūsų teisės:

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.